Flipped Classroom คุณสร้างได้ ง่ายนิดเดียว

img_fd6d5e34ca35cc719b14ac7205b9e730สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Flipped Classroom คุณสร้างได้ ง่ายนิดเดียว ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 7  กรกฎาคม  2557  เวลา 09.00-15.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ  โดยมี ผศ.ดร.อิศรา  ก้านจักร  ผศ.นสพ.ดร.สุชาติ  วัฒนชัย  รศ.มณีรัตน์  ภัทรจินดา  และ ผศ.ทพญ.ดร.สุวดี  เอื้ออรัญโชติ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Flipped Classroom  หรือการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ “สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก” ซึ่งมีความแตกต่างจากการจัดการเรียนในปัจจุบันที่เน้นการสอนโดยครูมากและผู้ เรียนเรียนได้น้อย โดย Flipped Classroom จะมีเป็นการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่เป็นการบรรยายผ่านระบบ ออนไลน์/การเรียนด้วยตนเองจากสื่อวิดีทัศน์ออนไลน์นอกชั้นเรียน มีการสืบเสาะหาความรู้ที่ได้รับร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ  ซึ่งการให้งานผู้เรียนไปศึกษาร่วมกันแล้วนำความรู้นั้นกลับมาทำกิจกรรมร่วม กันในชั้นเรียน ทำให้ผู้สอนสามารถเห็นคุณค่าและความแตกต่างของผู้เรียน เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกันได้ ซึ่งรูปแบบของห้องเรียนกลับด้านนี้มี 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 1) การกำหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์  2) การสืบค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด 3) การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย 4) การสาธิตและประยุกต์ใช้

img_0958b4d0232a790080800d01d822e061img_e49faf5dff53c80efc42d0c591ca2159

          โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษา ศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  และคณะทันตแพทยศาสตร์ และนำเสนอผลการเรียนรู้ผ่าน Facebook  Group : KKU-Flipped Classroom  มีอาจารย์เข้าร่วมการอบรมในครั้งจำนวน 29 คน จาก 11 คณะ

img_e233f7be06b063d91e7ff34f211dc61e

ข่าว  : นภาพัฒน์  ชาญสมร
ภาพ : กฤตพร  อรรคฮาต