มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึ่งประสงค์ พร้อมทำงานและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา วิธีการให้ได้บัณฑิตที่พึ่งประสงค์นั้นต้องประกอบด้วยหลายๆ ส่วน หล่อหลอมเข้าด้วยกัน หนึ่งในนั้นเป็นการสร้างสรรค์แนวคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษา ประกอบด้วยสร้างสิ่งแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าได้ทุก ที่ ทุกเวลา หนึ่งในการจัดการแหล่งเรียนรู้นั้น เป็นการสร้างสื่อรูปแบบวีดิทัศน์ออนไลน์ ที่สามารถเรียนรู้ได้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ที่ต้องการความหลากหลายในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาสื่อนำเสนอ แนวคิดต่างๆ เพื่อเผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด ความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบวีดิทัศน์ออนไลน์
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
- เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อเป็นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาสู่เวทีสาธารณะ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

กิจกรรม วันเวลา
สมัครเข้าร่วมโครงการ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕
ประกาศผลการการพิจารณา วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
อบรม ทำสัญญา และรับทุนงวดที่ 1 เดือนตุลาคม ๒๕๕๕
ส่งผลงานและรับทุนงวดที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร เดือนธันวาคม ๒๕๕๕


ดาวน์โหลด เอกสาร

เกณฑ์การขอรับทุน
ตัวอย่าง เอกสารรับรอง
เอกสารรับรอง
ตัวอย่างการเขียนสคริป
ตัวอย่างโครงงานนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ภายใน 42515
หรือ e-mail : schaiy@kku.ac.th
กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์