อาจารย์ มข. ร่วมรับฟังแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา

image.phpสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษาโดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน  อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 17  กรกฎาคม  2557  ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร  และอาจารย์ที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย 84 คน

ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความจำเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอน ควบคู่กับภารกิจหลายอย่าง เช่น การบริการวิชาการ การวิจัย ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งในสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทั้งพฤติกรรมของผู้เรียน สภาพสังคม และเทคโนโลยีต่างๆ  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน  จะทำอย่างไรให้ผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยย่อมมีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้

img_9248063985e0b430d003c7edf7eeebe8img_22f85bd30e07ce42161567defaaf5be6

ทำไมต้องมีการยกระดับการศึกษาไทย  ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน กล่าวว่า  การปฏิรูปการศึกษาไทยในวันนี้พบว่ามีมาตรการ นโยบาย และโครงการต่างๆ ในการปฏิรูปการศึกษาอย่างมากมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการที่ดีทั้งหมด ทั้งการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ เอกชน ภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งใช้งบประมาณอย่างมากมาย แต่ทำไมคุณภาพการศึกษาจึงยังไม่ดีขึ้นนั้น ต้องหันกลับมาดูว่ากิจกรรมที่ทำอยู่นั้นเกิดผลต่อการปฏิบัติการศึกษาได้น้อย ต้องมาดูว่ากิจกรรมทำอยู่ทำได้ถูกทางหรือไม่ เรื่องที่จำเป็นต้องทำกลับทำน้อยมาก (ให้ Impact มาก) แต่สิ่งที่คิดว่าทำแล้วดีกลับทำเยอะมาก (ให้ Impact น้อย)  การปฏิรูปการศึกษาที่ทำมากันเยอะมากและดีอยู่แล้วนั้น แต่ยังดีไม่พอ โดยผลที่เกิดคือต้องเกิดกับนักศึกษา ซึ่งเป็นการวัดระบบการศึกษา เรามาดูเรื่องการเรียนการสอนแต่ไม่ได้มาดูว่าใครมีหน้าที่อะไร ระบบการศึกษานั้นอาจารย์มีหน้าที่กระตุ้นและให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเพื่อให้ นักศึกษามีการทำความเข้าใจด้วยตนเอง  ซึ่งเรียกว่าการเรียนรู้ นั่นคือการเข้าใจจากการคิดเอง โดยมีอาจารย์ให้การสนับสนุนในกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดจากการสะสมองค์ความรู้  อาจารย์จึงมีหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้โดยการทำการวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และนำไปถ่ายทอดในกระบวนการเรียนการสอนที่มาจากฐานการวิจัยจากความเป็นจริง จากการแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน/การพัฒนาในพื้นที่จริง และจะนำไปสู่การวิจัยใหม่ๆ ดังนั้นอาจารย์จึงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเรียนการ สอน บทบาทของอาจารย์คือเงื่อนไขความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ที่มุ่งสู่การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ถือเป็นภารกิจที่ท้าทาย ที่อาจารย์ทุกท่านต้องร่วมกันส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง ศักยภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษา

ท่านสามารถเข้าชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่  http://www.youtube.com/watch?v=OxbxaOlPmws

ข่าว : นภาพัฒน์  ชาญสมร
ภาพ : กฤตพร  อรรคฮาต