อบรมการสร้างภาพ3 มิติ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้าง การสร้างภาพ3 มิติ ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เป็นการฟื้นฟูความรู้ที่ทันสมัยในด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนกับบุคลากร ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษา ให้มีความรู้ มีประสบการณ์การผลิตสื่อ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ และมีโลกทัศน์มากขึ้น