ประกวดสื่อโฆษณา Young Creative TVC for Life

ร่วมแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา แพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลที่ 1 ในการประกวดสื่อโฆษณา Young Creative TVC for Life ในหัวข้อ “สนุกกับเทคโนโลยี” ภายใต้แนวคิด “Invented for life : เทคโนโลยีเพื่อชีวิต”

โดยใช่ชื่อทีมว่า TVC5 ทีม Power of Us / แบตเตอร์รี่ Bosch

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
1.นางสาวปริตรา วรรณชัย
2.นางสาวพาฝัน กล่อมสาร
3.นางสาวพิมลมาส อวิรุทธไพบูลย์

TVC5 ทีม Power of Us – Young Creative TVC for Life