ประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2

คณะแพทยศาสตร์  มข. เป็นเจ้าภาพ เปิดล็อคนักศึกษาเวชนิทัศน์

ย้ำความก้าวหน้าเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะครุศาสตร์อุสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง เปิดล็อคนักศึกษาเวชนิทัศน์ ย้ำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพัฒนาหลักสูตรเวชนิทัศน์ ในกลุ่มคณาจารย์  และบุคคลทั่วไป

เมื่อเวลา  09.00 น. ( 22 พฤศจิกายน 2555 )   ศ.นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2  เรื่อง เปิดล็อคนักศึกษาเวชนิทัศน์  โดยมี ผศ.ยรรยง  ทุมเสน รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวรายงาน  โดยการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้มีทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และนักเวชนิทัศน์  ทั้ง 3 สถาบันฯ และ ศิษย์เก่า  หลักสูตรเวชนิทัศน์  คณะแพทยศาสตร์  มข.   เข้าร่วมการประชุม  พร้อมมีการจัดเสวนาพิเศษ ศ.(พิเศษ ) นพ.สมพร  โพธินาม   เรื่อง  เปิดล็อคนักศึกษาเวชนิทัศน์  วิทยากรโดย ศ.(พิเศษ )  นพ.สมพร  โพธินาม  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศ.นพ.วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ศ.นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวชนิทัศน์    ผศ.บุญเลี้ยง  แก้วนาพันธ์  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  และ คุณกัลยกร  กิตติยาชวลิต  ศิษย์เก่าเวชนิทัศน์  โดยมีคุณสุมาลี  สุวรรณกร  บก.ศูนย์ข่าวเครือเนชั่น ภาคอีสาน เป็นผู้ดำเนินรายการ  ณ  ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่าฯ

ผศ.ยรรยง  ทุมเสน เปิดเผยถึงการประชุมครั้งนี้ว่า หลักสูตรเวชนิทัศน์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ร่วมกับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  ซึ่งทั้ง 3 สถาบันดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพื่อไปประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา แพทยศาสตร์  ที่มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการทางด้านการผลิตสื่อ และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อไปรับใช้สังคม ในสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการจัดการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรทางสาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเป็นเวทีแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักเวชนิทัศน์ นักวิชาการโสตฯและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเวชนิทัศน์เพื่อพัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์