อบรมพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องการสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21

np8

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมการอบรมพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องการสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต และวิถีการเรียนรู้ รวมทั้งศึกษาระบบการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอบรมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่

http://etraining.kku.ac.th/views_gather_userreg.php?id=249