การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

IMG_1864

สามารถ Download รายละเอียดตาม Link นี้

Download (PDF, 2.05MB)

ช่องทางเพิ่มเติมได้ท่ี่ FB:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ มข.