การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 (โดยวิธีรับตรง)

 

Download เอกสารประกาศและกำหนดการ